Kto się boi zmian?

Title
Przejdź do treści

Kto się boi zmian?

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Zdzisław Jasiński · 8 Listopad 2022
Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” obradowała w siedzibie sekcji 8 listopada 2022 r. Tym razem pomimo dobiegającej końca kadencji frekwencja była wyjątkowo zadawalająca.
Obrady rozpoczęło przypomnienie najważniejszych spraw jakimi zajmowała się SZIK pomiędzy posiedzeniami Rady tj. od 14 września do 8 listopada br.
Kluczowym tematem obrad były proponowane przez PLK zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP). Ich omówienia w kilku wariantach dokonała Pani Grażyna Mamińska - dyrektor Biura Spraw Pracowniczych w Centrali PLK, która w ten sposób odpowiedziała na zaproszenie sekcji. Przedstawiła cztery propozycje zmian w ZUZP dot. czterech dodatków tj.: szkodliwego, niebezpiecznego, uciążliwego i funkcyjnego.
Dyrektor Mamińska w swojej prezentacji zwróciła uwagę, że do wypłacania tych dodatków obliguje pracodawcę tylko układ zbiorowy pracy, nie wynikają one z innych przepisów. Wspólną cechą tych dodatków jest to, że podstawą ich naliczania jest najniższe wynagrodzenie w kraju (tak stanowi ZUZP). Jest ono regularnie podnoszone każdego roku (a w 2023 r. nawet dwa razy) co powoduje automatyczną podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia tylko dla części pracowników. Takim sposobem dodatek funkcyjny dla ok. 5500 pracowników (z pośród nich ok. 300 kieruje zespołem) „urósł” już do stawki ok. 1400 zł. (czwarty szczebel).
Należy pamiętać, że pieniądze na ten cel nie przynosi św. Mikołaj tylko pochodzą z funduszu wynagrodzeń, tego samego, z którego każdego roku dla ok. 37 tyś. pracowników PLK płaci m.in. wywalczone przez SZIK i inne związki zawodowe podwyżki wynagrodzeń.
Do zaprezentowanych propozycji padało wiele pytań i wątpliwości, które po części zostały wyjaśniane.
Na pytanie z sali czy likwidacja np. dodatków: szkodliwego i niebezpiecznego nie spowoduje, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gdzie on występuje nie będą uznani przez ZUS, że pracują na stanowiskach o szczególnym charakterze co w konsekwencji spowoduje brak możliwości przejścia na emerytury pomostowe. Pani dyrektor odpowiedziała, że wypłata dodatku bądź nie, nie jest równoznaczna z występowaniem tych warunków. Czyli praca w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze pozostaje, co daje możliwość przejścia  na emeryturę pomostową pomimo braku wypłaty świadczenia finansowego z tego tytułu.
Przedstawione propozycje Spółki zmian w ZUZP mówiły o „zamrożeniu” tych dodatków na obecnym poziomie bez ich automatycznego wzrostu. Miałoby to polegać na stałych stawkach kwotowych o podwyższonej wysokości naliczonej od 1 stycznia 2023 r. Inną propozycją jest ich częściowe włączenie do wynagrodzenia zasadniczego oraz do pozostałych dodatków, które pracownik ma wypłacane. Ostatnia propozycja zakłada włączenie dodatków w całości do wynagrodzenia zasadniczego, co byłoby najlepszą propozycją z zaproponowanych zmian.
Ta ostatnia propozycja spowodowałaby dodatkowe koszty pracodawcy w funduszu wynagrodzeń w kwocie ok. 66 mln zł. (m.in. wzrost pochodnych liczonych od podstawy wynagrodzenia). Przewodniczący Sikora podsumował wystąpienie pani dyrektor Mamińskiej zwrócił uwagę, że wartą rozpatrzenia jest szczególnie ostatnia propozycja dot. włączenia dodatków w całości do uposażenia zasadniczego. Propozycja ta powoduje, że wzrasta wynagrodzenie zasadnicze pracownika i wszystkie elementy wynagrodzenia naliczane z jego podstawy. Wzrastają także nagrody jubileuszowe (wzrasta średnie wynagrodzenie zasadnicze w PLK) oraz odprawy emerytalne.
Henryk Sikora zadał pytanie czy koszty z wprowadzenia tych zmian nie pomniejszą funduszu na przyszłoroczną podwyżkę wynagrodzeń. W odpowiedzi pani dyrektor Mamińska stwierdziła, że potrzebne środki znajdą się w budżecie Spółki i wprowadzenie tych zmian w żaden sposób nie zmniejszy kwoty przyszłorocznych podwyżek.
Zwrócono również uwagę, że nic nie jest pewne wiecznie i w przyszłości może ale nie musi wzrastać najniższe wynagrodzenie, które z automatu powoduje wzrost tych dodatków, jak również fakt, że najbardziej prawnie chronione jest wynagrodzenie zasadnicze a dodatki można łatwiej wypowiedzieć czy zlikwidować.
Przewodniczący SZIK omówił spotkanie członków Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Podkreślił, że po pikiecie sprawa ruszyła z miejsca. Jest oferta kupna spółki PKP Telkol przez PLK. Decyzja jest po stronie PKP S.A. Będziemy dalej zabiegać o wypracowanie rozwiązania najlepszego dla pracowników PKP Telkol.
Zostało omówione głosowanie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w sprawie trzech uchwał dotyczących wyborów w NSZZ „Solidarność” na kadencje 2023-2028.
Wśród poruszonych na obradach spraw znalazły się także: omówienie wystąpienia SZIK z wnioskiem o wypłatę dodatkowej premii dla pracowników PLK w terminie wypłaty za miesiąc listopad, informacja z rozmów z przedstawicielami PLK - podsumowanie i przypomnienie efektów dialogu społecznego (trwał od kwietnia br.) oraz jego zakończenie, rozliczenie wydarzeń organizowanych przez SZIK (turniej piłki nożnej w Zduńskiej Woli, Górski piknik „Solidarności na Pilsku, pikieta przed MAP), finansowanie druku i kolportaż kalendarzy trójdzielnych SZIK (na 2023 r.), wręczenie odznaczeń dla pracowników członków „Solidarności” (28-29.11.br.).


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści