Rozmowy - dialog społeczny

Title
Przejdź do treści

Rozmowy - dialog społeczny

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 4 Sierpień 2022
Na podstawie Porozumienia stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” 6 kwietnia br. wystąpiła do Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe z żądaniem realizacji siedmiu postulatów w formule „dialogu społecznego”.
Pierwszym i najważniejszym postulatem był wzrost wynagrodzeń dla pracowników PLK. Został on zrealizowany od 1 lipca 2022 r. (podwyżka  w wynagrodzeniu zasadniczym została wdrożona w wysokości 520 zł. średnio na pracownika).
28 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach „dialogu społecznego” z przedstawicielami Spółki pod przewodnictwem Pani Grażyny Mamińskiej Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK. SZIK reprezentowana była przez przewodniczących: Henryka Sikorę, Stanisława Kokota i Zdzisława Jasińskiego.
W rozmowach omówiono pozostałe postulaty.
Przedstawiciele SZIK ze względu na zwiększone koszty wyżywienia zwrócili uwagę na drugi postulat dotyczący konieczności podwyższenia wartości posiłków profilaktycznych.
Zostały przypomniane tegoroczne zmiany w przepisach podatkowych, które umożliwiają pracodawcą przeznaczanie na ten rodzaj posiłków bez odpisów podatkowych kwoty do 300 zł. na pracownika w okresie miesiąca (dotychczas było to 190 zł.).  
Poruszony został także problem stosowania przez kierowników jednostek organizacyjnych PLK Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów z dnia 28 maja 1996 r. gdzie § 2 ust 2 umożliwia pracodawcy zapewnienie pracownikowi posiłku w czasie pracy przez przekazanie bonów, talonów, kuponów uprawniających do otrzymania produktów.
Niestety w niektórych zakładach pomimo wniosków OZ NSZZ „Solidarność” i Komisji BHP „na siłę” utrzymuje się posiłki profilaktyczne w postaci „słoików” (prawdopodobnie ze względu na finansowe oszczędności).
Aktualnie trwają ustalenia dotyczące ostatecznej treści Uchwały Zarządu, która ma być procedowana na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu. Ma ona zwiększyć wartość posiłków.  
Trzecim postulatem jest poprawa warunków pracy pracowników Spółki poprzez doprowadzenie bieżącej wody (instalacje wodno-kanalizacyjne) do miejsc stałego zatrudnienia, doposażenie pomieszczeń socjalnych w niezbędne urządzenia AGD oraz zwiększenie środków finansowych na poprawę warunków BHP w budżecie Spółki na 2023 r.
Nasz postulat ma przypomnieć o problemach, które dotyczą codziennej pracy pracowników Spółki.
Jednym z takich zagadnień jest konieczność doprowadzenia bieżącej wody do miejsc pracy, które niestety pomimo upływu czasu nie posiadają instalacji wodno-kanalizacyjnych, a często praca w takich miejscach trwa 24 godz. na dobę i przez wszystkie dni tygodnia. Nie chodzi o strażnice przejazdowe i nastawnie, które ze względu na planowaną modernizację przestaną działać i inwestowanie w nie jest niezasadne ale o takie, które muszą pozostać i być obsługiwane przez personel PLK.
Czwartym postulatem jest zmiana przepisów wewnętrznych Spółki (instrukcja IBH 102), tak aby obserwowanie monitorów ekranowych na stanowiskach pracy: dróżnik przejazdowy, operator informacji pasażerskiej (obsługa systemu SDIP) było uznawane jak praca przy monitorach ekranowych na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Niestety sprawa ta bez regulacji zewnętrznych ma niewielkie szanse na załatwienie. Jedyną regulacją wskazanego w postulacie problemu może być przyznanie prawa do dofinansowania do okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach po przepracowaniu co najmniej 4 godzin w zmianie roboczej.
Piątym postulatem był wzrost wysokości należności (diety) przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej.
Został on zrealizowany od 28 lipca 2022 r. ze względu na zmianę Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., która zwiększyła dietę z 30 zł. na 38 zł.
Takie rozwiązanie zostało również przyjęte i wdrożone w PLK.
Szóstym postulatem jest wypracowanie metody określenia ilości stanowisk dyżurnego ruchu w centrach sterowania ruchem kolejowym z uwzględnieniem m.in. takich parametrów jak: ilość pociągów w dobie, ilość obsługiwanych punktów ładunkowych i bocznic, długość kilometrów obsługiwanych linii kolejowych oraz umiejscowienia centrów sterowania ruchem kolejowym w granicach jednego zakładu linii kolejowych działających w obecnej strukturze organizacyjnej Spółki.
Aktualnie w PLK trwają prace nad ostatecznymi rozwiązaniami w tej sprawie m. in. poprzez korektę treści przyjętej kilka tygodni temu Uchwały Zarządu.
Siódmym postulatem jest zmiana w Uchwale nr 936/2018 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 20.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i płatności za realizację szkoleń wewnątrzzakładowych, za przygotowanie kandydatów na stanowiska podlegające egzaminowi kwalifikacyjnemu i wewnętrznemu oraz płatności dla członków komisji egzaminacyjnych i w Załączniku nr 1 do Zasad wprowadzonych ww. Uchwałą poprzez wzrost stawek płatności.
Spółka zadeklarowała, że ww. Uchwała będzie rozszerzona a szczegóły zostaną ustalone w późniejszym terminie.
Następne spotkanie w sprawie realizacji powyższych postulatów zaplanowane zostało na 9 sierpnia br.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści