SZIK na terenie Zakładu Linii Kolejowych Zielona Góra

Title
Przejdź do treści

SZIK na terenie Zakładu Linii Kolejowych Zielona Góra

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Redaktor · 11 Marzec 2022
Na zaproszenie Jolanty Sienkiewicz, przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze, 11 marca br. w obradach komisji wziął udział Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” oraz Mariusz Olejniczak dyrektor zakładu i Sławomir Brożyński zastępca ds. eksploatacyjnych. Zebranie odbyło się na terenie Sekcji Eksploatacji w Zbąszynku.
W trakcie obrad Komisji Zakładowej odbyła się miła uroczystość podziękowania Marioli Wachowskiej (skorzystała z uprawnienia do emerytury) za wieloletnią pracę na rzecz NSZZ „Solidarność” (w obecnej kadencji przewodnicząca Komisji Rewizyjnej). Przewodnicząca Jolanta Sienkiewicz odczytała okolicznościowy list będący podziękowaniem. W imieniu członków komisji wręczono także upominek i bukiet okazałych kwiatów.
W części dedykowanej wypowiedzią gości głos zabrał Henryk Sikora przewodniczący SZIK. Omówił on najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się związek w PLK. Wśród nich znalazły się m.in.: realizacja posiłków profilaktycznych z uwzględnieniem nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z 12.06.2019 r. ws. profilaktycznych posiłków i napojów, które umożliwia ich wydawanie uprawnionym pracownikom w formie np. talonu uprawniającego do otrzymania produktów lub posiłku, wzrost wartości tych posiłków do kwoty nie mniejszej niż 10 zł., wniosek o wzrost dofinansowania do okularów korygujących wzrok (obecnie jest to kwota blisko 350 zł.), uznanie pracy przy monitorze ekranowym (operator informacji pasażerskiej, dróżnik przejazdowy) analogicznie jak pracy przy komputerze z wszystkimi tego konsekwencjami (prawo do dodatku uciążliwego i dofinansowania do okularów korygujących wzrok).
Znaczna część wypowiedzi dotyczyła proponowanych przez PLK zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), które mają zwiększyć wysokość wynagrodzenia zasadniczego poprzez wliczenie do niego dodatków do wynagrodzenia (dodatki za staż pracy, funkcyjny, za pracę w warunkach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia). Zdaniem Spółki ma to zwiększyć możliwość oferowania rekrutowanym z zewnątrz pracownikom wyższego wynagrodzenia co spowoduje zwiększenie atrakcyjności PLK na rynku pracy i łatwiejsze pozyskanie nowych pracowników.
Omawiając tematykę ZUZP zostało podkreślone, że SZIK przekazał do Spółki swoje propozycje zmian, w których znalazło się m.in. wpisanie trzech stanowisk związanych z inwestycjami do tabeli kwalifikacji i zaszeregowania w zakładach linii kolejowych.
Ożywiona dyskusja dotyczyła planowanego w bieżącym roku wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w PLK. Przewodniczący SZIK obszernie omówił postulat związku dotyczący podwyżki, który został przekazany do Zarządu PLK 9 lutego 2022 r. oraz argumenty, które związek opisał w swoim piśmie. Zebrani mówili o wzroście kosztów utrzymania i podkreślali żeby związki zawodowe nie zgadzały się na podwyżki, które wysokością nie przystają do obecnych realiów wzrostu cen, inflacji itp.
Przewodniczący SZIK pełniący także funkcję członka Rady Nadzorczej PLK mówił o sytuacji w Spółce, zwracając szczególną uwagę na informacje istotne dla pracowników takie jak: rekordowa wartość inwestycji zrealizowanych przez PLK w 2021 r., wyniki finansowe, przychody od przewoźników kolejowych, wykorzystanie funduszu wynagrodzeń, zatrudnienie, średnie wynagrodzenie zasadnicze (ok. 3129 zł.) będące podstawą do ustalania wysokości nagród jubileuszowych w 2022 r., średnie wynagrodzenie w Spółce za rok ubiegły (ponad 6200 zł.), najlepsze od powstania spółek zależnych (Grupa PLK) wyniki tych spółek, które efektywnie wykorzystały możliwości pozyskiwania robót inwestycyjnych.
Zebrani pytali o strukturę organizacyjną Spółki i ewentualne plany zmiany granic zakładów. Związkowcy podkreślili konieczność zapewnienia integralności obszaru ZLK Zielona Góra włącznie z liniami kolejowymi na terenie ISE Krzyż.
W dyskusji nie zabrakło także tematyki związanej z projektowaniem nowych LCS, ich zkategoryzowania i trendów wyrażanych przez Spółkę do lokalizowania dużych centrów sterowania (RCS) obejmujących prowadzenie ruchu kolejowego w obszarze kilkunastu bądź kilkudziesięciu stacji.
Dyrektorzy zakładu mówili o bieżącej działalności i sprawnym realizowaniu nałożonych przez Spółkę zadań.
Najbardziej palącym problemem pracowniczym zgłoszonym w trakcie posiedzenia był sposób realizacji posiłków profilaktycznych w archaicznej formie tzw. „słoików”, które jak pokazała atmosfera dyskusji w ZLK Zielona Góra już się zdecydowanie „przejadły”. Pomimo stosownego wniosku wystosowanego przez zakładową komisję BHP o realizację posiłków w formie np. talonów nie został on uwzględniony. Sprawa ma być dalej prowadzona w trybie roboczym.
Zebranie komisji przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem, a dyskusja prowadzona była merytorycznie z dużym zaangażowaniem. Bardzo pozytywna atmosfera  w związkowym zespole tworzona przez przewodniczącą Jolantę Sienkiewicz była odczuwalna w trakcie obrad i jak podkreślają członkowie komisji tak jest również w codziennej pracy i relacjach pracowniczych.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści