Wsparcie SZIK w PPMT

Title
Przejdź do treści

Wsparcie SZIK w PPMT

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 31 Styczeń 2022
31 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Henryka Sikory i jego zastępcy Zdzisława Jasińskiego z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” działającą w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno Torowym Sp. z o.o. w Gdańsku (PPMT). Celem spotkania było przede wszystkim omówienie sytuacji w PPMT, spowodowanej brakiem systemowej podwyżki wynagrodzeń w roku ubiegłym i przebiegiem toczących się rozmów z Zarządem Spółki.
Przewodniczący „Solidarności” w PPMT przedstawił dotychczasowe działania związku zmierzające do wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w Spółce. Przypomniał o kilku pismach, które od czerwca 2021 r. adresowane były do Zarządu. Związek domagał się w nich podwyżek dla pracowników PPMT w wynagrodzeniu zasadniczym.
Członkowie komisji dzielili się swoimi spostrzeżeniami i oceną dotychczasowych rozmów z pracodawcą. Przy okazji wyszła sprawa obowiązującego w Spółce Regulaminu Premiowania, który zawiera ogólne zapisy umożliwiające dużą dowolność w wydatkowaniu funduszu wynagrodzeń w formie premii, co wykorzystuje Zarząd.
Ożywienie rozmów płacowych pomiędzy „Solidarnością” a Zarządem przypadło na końcówkę ubiegłego roku, kiedy to Zarząd zaproponował podwyżkę o ustaloną przez właściciela (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) wartość rocznego przyrostu wynagrodzeń na poziomie 6,4%. Wadą takiego podejścia do podwyżek była przede wszystkim niska kwota (ok. 200 zł. średnio na pracownika uprawnionego do podwyżki) oraz taki sam wzrost procentowy dla wszystkich (ci którzy zarabiają dużo dostaliby więcej, a ci którzy mają niższe wynagrodzenia dostaliby mniej). Na takie propozycje nie wyraziła zgody „Solidarność”.
W ubiegłym roku pomimo braku podwyżek, środki finansowe z funduszu wynagrodzeń były przekazywane wybranym grupom pracowników, w formie różnych dodatków do wynagrodzenia oraz w premii uznaniowej, co w oczywisty sposób podnosiło średnią płacę w Spółce.
Odbywało się to jednak bez kontroli związków zawodowych działających w PPMT.
Taka sytuacja spowodowała wystosowanie pisma SZIK do Artura Szumisza Prezesa Zarządu PPMT, w którym sekcja zawodowa przedstawiła swoje uwagi o treści:
Związek zgodnie z zapisami prawa pracy sprawuje kontrolę wynagrodzeń m.in. poprzez tworzenie i zmianę przepisów płacowych u pracodawcy. Wysokość i warunki przyznawania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy określone zostały w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) dla pracowników PPMT, a ich postanowienia są wiążące dla Zarządu Spółki.
Tworzenie innych tytułów do wynagradzania pracowników w formie nowych dodatków do wynagrodzenia niż te zapisane w ZUZP jest próbą ominięcia jego postanowień i pozbawieniem fundamentalnego prawa zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” do kontrolowania wysokości i warunków przyznawania oraz kształtowania wynagrodzeń w PPMT.
Jednocześnie SZIK w swoim piśmie w pełni poparła działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w PPMT.
W dalszych, już styczniowych negocjacjach, pomiędzy stronami „zaiskrzyło” sporem zbiorowym. Ich rezultatem było zbliżenie stanowisk z określeniem daty podwyżki na styczeń br. Do uzgodnienia pozostawała przede wszystkim jej wysokość.
Druga część pobytu przedstawicieli SZIK w Gdańsku odbyła się w siedzibie Spółki przy ul. Sandomierskiej. Wzięli w niej udział przewodniczący Andrzej Glica i Zarząd PPMT, prezes Artur Szumisz i Sławomir Kopański.  Rozmowy w sprawie podwyżki wynagrodzeń, a w ich trakcie przedstawianie przez strony różnych argumentów zaowocowały osiągnięciem porozumienia. Zakładowa „Solidarność” i Zarząd podpisali ustalenia, które mówiły o wdrożeniu podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Spółki od 1 stycznia 2022 r., w wysokości średnio 450 zł. na pracownika. Wszystkim zależało aby podwyżka była wprowadzona od stycznia co powodowało odczuwalną presję czasu.
Z podwyżki zostali wyłączeni pracownicy, którym w 2021 r. zmieniono umowy o pracę ustalając wyższe wynagrodzenie, co było spowodowane m.in. zawarciem nowej umowy o pracę (kolejna umowa), zmianą stanowiska z podwyżką wynagrodzenia itp.
W trakcie spotkania poruszono także bieżące sprawy i problemy występujące w Spółce. Zarząd zwrócił uwagę na plany rozwoju i wykorzystania środków finansowych z dokapitalizowania PPMT przez PLK (w ramach kwot przekazanych na ten cel przez Ministerstwo Infrastruktury).
W ramach tych środków dokonano zakupów maszyn, które w ciągu najbliższych dwóch lat podniosą potencjał wykonawczy Spółki (obok siedziby Spółki stała już nowa palownica). Plany zakładają m.in. dostawę „kombajnu” układania nawierzchni kolejowej, skompletowania i przygotowania ok. 30 – osobowej obsady oraz wcześniejszego jej przeszkolenia. Priorytetowym projektem jest przygotowanie powstania „Centrum serwisowego”. Nowoczesna hala napraw wraz z zapleczem technicznym i socjalnym ma powstać na działce PKP S.A. obok siedziby Spółki. Wiąże się to z pokonaniem problemów wynikających z przejścia gruntu w formie aportu, zakupu lub wieloletniej dzierżawy.
Podsumowując, wsparcie SZIK dla rozwiązania najbardziej palących problemów pracowniczych okazało się pomocne. Stała i jeszcze lepsza współpraca pomiędzy „Solidarnością” działającą w Spółce a Zarządem jest niezbędna.
Za PPMT ciągną się jeszcze sprawy roszczeń z kontraktów z lat 2004-2020, bieżące sprawy pozyskiwania robót utrzymaniowych i inwestycyjnych oraz realizacja planów inwestycyjnych i tych związanych z budową nowych kompetencji. Widać ogrom spraw, które są dużym wyzwaniem na najbliższą przyszłość dla zarządzających i właściciela.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści