Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 25 Styczeń 2022
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. swoje styczniowe posiedzenie przeprowadziła przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci wideokonferencji. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 21.12.2021 r.
Rada prowadzi stały monitoring wyników ekonomiczno-finansowych w PLK. Zarząd przedstawił wyniki za okres styczeń-listopad 2021 r. Wynika z nich, że są one korzystniejsze niż planowano. Jest to spowodowane przede wszystkim uzyskaniem wyższych przychodów z udostępniania linii kolejowych, wyższych środków publicznych, wyższych przychodów ze sprzedaży złomu oraz poniesienia niższych kosztów operacyjnych.
Wyższe przychody z udostępniania linii kolejowych wynikają z większej pracy eksploatacyjnej, zrealizowanej przez przewoźników towarowych, na skutek zwiększenia przewozu ładunków. Przychody z udostępniania linii kolejowych dla przewoźników pasażerskich zostały zrealizowane w ciągu 11 miesięcy na poziomie ok. 95% planu a w ruchu towarowym na poziomie ok. 107 % planu przyjętego w 2021 r. Chociaż, jak podkreślił Zarząd, przedstawione wyniki nie są całkiem miarodajne, to jednak należy patrzeć na końcowy wynik finansowy PLK za cały 2021 r. z optymizmem.
W dyskusji została zasygnalizowana sprawa optymalizacji kosztów i projektu planu rzeczowo-finansowego PLK na 2022 r. Wynika z niego m.in., że w branży drogowej nie będzie możliwości przeznaczenia takich środków finansowych, na które jest zapotrzebowanie.
Ważna do odnotowania jest informacja  Zarządu, że w planie przewidziana jest także podwyżka wynagrodzeń dla pracowników Spółki, uwzględniająca ubiegłoroczną inflację. Podejście do tej sprawy przez Zarząd jest bardzo ostrożne, a na ostateczne decyzje duży wpływ będą miały wyniki finansowe PLK za pierwszy kwartał br., a szczególnie przychody z udostępnienia przewoźnikom linii kolejowych.
Na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd PLK przygotowuje kwartalną informację w sprawie realizacji zamknięć torowych podczas prac prowadzonych przez Centrum Realizacji Inwestycji (CRI). W IV kwartale 2021 r. zaplanowano 28 345 szt. całodobowych zamknięć z czego zrealizowano 27 831 szt. Stanowi to 98,19% zrealizowanych zamknięć torowych do ogółu planowanych. Powodem niezrealizowania 24 godzinnych zamknięć jest najczęściej wydłużenie zamknięć torów sąsiednich, które nie mogą być jednocześnie realizowane ze względu na konieczność zachowania przejezdności na danej linii.
W październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. zaplanowano 5 720 szt. przerw technologicznych, z czego zrealizowano 3 584 szt. (62,66% zaplanowanych). Powodem w różnicy pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi przerwami technologicznymi były przede wszystkim odwołania i rezygnacje zgłoszone przez wykonawców robót budowlanych.
Rada przyjęła informację Zarządu w sprawie kosztów realizacji w drugim półroczu 2021 r jednego kilometra linii kolejowej w Polsce. Analiza kosztów obejmowała budowę nowych linii, przebudowę – modernizację  i rewitalizację linii zarówno jedno jak i dwutorowych, w formie projektuj i buduj oraz buduj. Wynika z niej duże zróżnicowanie kosztów od ok. 5,7 mln do ok. 11 mln (koszt brutto km jednego toru). Jest to spowodowane przede wszystkim zakresem robót.
Następną informacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady była comiesięczna informacja o postępie prac w zakresie realizacji projektu budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych.
Głównymi elementami budowanej infrastruktury są obiekty radiokomunikacyjne (fundamenty pod maszty i maszty) oraz światłowodowe kable szlakowe (rurociągi kablowe i kable światłowodowe). Oprócz uzyskania wymaganych zgód i pozwolenia na budowę, a następnie jej wykonania, niezbędnym jest także uzyskanie dla systemu zezwolenia na dopuszczenie  do eksploatacji, wydawanego przez UTK oraz uzyskanie certyfikacji wykonywanej przez jednostkę  notyfikowaną (certyfikat WE).
Wykonawcą projektu jest konsorcjum pod przewodnictwem firmy Nokia, która pomimo zatrudnienia nowych podwykonawców, nie realizuje przyjętego wcześniej harmonogramu robót. Realizacja tego projektu jest opóźniona i wiąże się z występowaniem wielu problemów. Do takich należy zaliczyć brak zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, głównie spowodowane nieuregulowanym stanem własności. Problem ten dotyczy nieruchomości PKP S.A., w tym objętych umową D-50, dla których brak jest ksiąg wieczystych lub są one nieaktualne.
Ryzyko opóźnienia realizacji projektu koliduje m.in. z projektami realizowanymi przez CRI w ramach modernizacji linii kolejowych na terenie całego kraju. Podobne kolizje występują z projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez inne podmioty takie jak GDDKiA.
Nową formą nadzoru Rady Nadzorczej nad działalnością PLK jest sporządzenie przez Spółkę dokumentacji zdjęciowej projektów inwestycyjnych, gdzie zidentyfikowane zostały opóźnienia lub projektów objętych robotami dodatkowymi powyżej 10% wartości projektu. Dotyczy to głównie działek, na których występują problemy związane z budową systemu  ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych. Analiza przygotowanego materiału zdjęciowego będzie prowadzona nadal, a jej raportowania Rada oczekuje na następnych posiedzeniach.
Rada przyjęła informację Zarządu w sprawie przeniesienia własności składników infrastruktury kolejowej oraz gruntów pod liniami kolejowymi z PKP S.A. (w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – ZCP) do PLK.
Sprawa jest prowadzona przez zainteresowane spółki od kilku lat. W grudniu kontynuowane były prace zespołów roboczych składających się z przedstawicieli PLK i PKP S.A., które w aplikacji Jednoczesny Opis Gruntów i Infrastruktury (JOGI) dokonały przeglądu działek w projekcie aportu. Część spośród ok. 1900 działek została zaopiniowana pozytywnie, a część  została wyłączona z aportu. Równocześnie Biuro Prawne prowadzi prace polegające na sprawdzaniu wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości, które zostały włączone do projektu ZCP.
Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji p.p. PKP, który jest na etapie konsultacji publicznych. Projekt ustawy zakłada rozwiązania dotyczące wnoszenia przez PKP S.A do PLK w formie wkładów niepieniężnych, składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia działalności, w zakresie zarządzania liniami kolejowymi (m.in. działki pod liniami kolejowymi i elementy infrastruktury użytkowane przez PLK).
Największym mankamentem obecnie istniejącego stanu prawnego i wieloletnich zaniedbań w regulacji własności gruntów, jest określenie odpowiedzialności za stan nieruchomości i spowolnienie realizacji inwestycji prowadzonych przez PLK oraz odmowa wykonawców stawiania masztów do budowy systemu ERTMS/GSM-R na nieruchomościach, których formalnie nadal właścicielem jest PKP S.A.
Rada w ramach stałego nadzoru i kontrolowania działalności PLK zajmowała się również następującymi sprawami: prace Forum Inwestycyjnego w 2021 r., umowa podpisana w IV kwartale 2021 r. (której wartość przekroczyła wartość zamówienia),  przyjęcie informacji z działalności Rady w IV kwartale 2021 r., kontrole zewnętrzne prowadzone w PLK (Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Transportu Kolejowego, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Straż Pożarna itd.), rozpatrzenie informacji Zarządu ws. modelu funkcjonowania informatyki w PKP PLK S.A., rozpatrzenie informacji Zarządu ws. aktualnej sytuacji w LCS w Rzeszowie, sytuacja w spółce Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe (zobowiązania i roszczenia z lat 2004-2020), przegląd uchwał przyjętych przez Zarząd PLK (od ostatniego posiedzenia Rady).


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści