Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 16 Luty 2022
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spotkała się stacjonarnie w siedzibie Spółki, a kilku jej członków uczestniczyło w obradach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci wideokonferencji.
Zgodnie z dyspozycją Rady Nadzorczej, Zarząd przedstawił informację dotyczącą wpływu „Polskiego Ładu” na wynagrodzenia pracowników PLK w styczniu 2022 r.
Analizę dokonano w oparciu o zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień 2021 r. oraz wyrównania dokonane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r., w sprawie przedłużenia terminu poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek, na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Po korekcie 28 stycznia br. wyrównanie otrzymało ok. 4100 pracowników. Ostatecznie po dodatkowych wypłatach wyższe wynagrodzenie otrzymało ok. 22 800 pracowników (ok. 59%), niższe wynagrodzenie otrzymało ok. 1000 pracowników (ok. 3%), a u ok. 14 600 pracowników (ok. 38%) nie zaszły żadne zmiany.
Spółka właściwie reagowała na zmiany przepisów podatkowych poprzez dostosowanie systemów informatycznych i terminowe korekty.
Już po analizie powyższych danych widać, że po usunięciu błędów nowy system podatkowy, tak jak zakładano, przyniesie pozytywne rezultaty dla zdecydowanie większej liczby pracowników. Dotychczasowy system preferował grupy najwięcej zarabiające.
Gospodarka materiałowa była następnym punktem obrad. Z przekazanych materiałów wynika, że przychody uzyskane przez Spółkę w 2021 r., ze sprzedaży materiałów są zdecydowanie wyższe niż planowano. Jedną z przyczyn jest uzyskanie znacznie wyższych cen za sprzedawany złom na aukcjach. Dotyczy to wszystkich rodzajów złomu, w tym miedzi oraz złomu stalowego (głównie szyny).
Omawiano także wykorzystywanie przez Spółkę majątku trwałego, skupiając się na niewykorzystywanych maszynach i urządzeniach oraz nieruchomościach.
Spółka prowadzi proces zbywania i likwidacji niewykorzystywanych maszyn, co daje dodatkowe przychody. Bardziej skomplikowane procedury dotyczą niewykorzystywanych (zbędnych) gruntów i nieruchomości. Część z nich była w przeszłości aportowana do PLK, inne są objęte umowami z PKP S.A. W grupie niewykorzystywanych nieruchomości głównie znajdują się budynki po byłych nastawniach. Ich fizyczna likwidacja prowadzona jest najczęściej przy okazji modernizacji linii kolejowych.
Właściwe wykorzystanie majątku trwałego w tak dużej spółce jak PLK wymaga ciągłej aktywności i nadzoru, sprawowanego przez komórki organizacyjne, w których kompetencjach występują te zagadnienia.
Bada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu w sprawie sytuacji zatrudnieniowo-płacowej, w PLK za 2021 r. Odniesieniem był ubiegłoroczny plan rzeczowo-finansowy i jego wykonanie na koniec 2021 r.
Wynika z niego, że Spółka pracowała niższym zatrudnieniem niż planowano o ok. 280 etatów (wykonanie planu 38 370 etatów), a plan wynagrodzeń wykonała na poziomie ponad 99%.
W ciągu roku ze Spółki odeszło ok. 2710 osób z, z czego większość to odejścia na emerytury (ok. 1236 osób) i zwolnienia z PLK (ok. 856 osób). W tym samym czasie przyjętych do PLK zostało ok. 2296 osób. Fluktuacja kadr w Spółce wyniosła ok. 12% (bez przesunięć pomiędzy jednostkami organizacyjnymi).
Z ogółu pracowników Spółki w nadzorze i administracji zatrudnionych jest, ok. 6550 osób (ok. 17%).
W działalności podstawowej zatrudnionych jest ok. 26 720 osób (ok. 69% zatrudnionych) z czego najliczniejszą grupę stanowią pracownicy inżynierii ruchu ok. 15 570 osób (ok. 40%) oraz utrzymania i diagnostyki drogi kolejowej ok. 6690 osób (ok. 17%). Pozostałą grupę stanowią pracownicy utrzymania i diagnostyki automatyki i telekomunikacji ok. 3390 osób (ok. 9%).
Trzecią grupą stanowią pracownicy, zatrudnieni w działalności dodatkowej (SOK, utrzymanie maszyn oraz budynków), ok. 4 900 osób (ok. 13 %).
Wykonanie funduszu wynagrodzeń w stosunku do planu na 2021 r. kształtowało się na poziomie ponad 99%.
Najistotniejszy wpływ na wykonanie funduszu miały: podwyżka wynagrodzeń od 1 lipca ub. r. dla pracowników wynagradzanych z PUZP, podwyżka od 1 sierpnia ub. r. dla pracowników wynagradzanych na podstawie Uchwały Zarządu, wypłata nagród z okazji 20-lecia Spółki, wzrost godzin nadliczbowych (zwiększona zachorowalność spowodowana Covid-19, akcja zima). Powyższe miało także znaczący wpływ na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia w 2021 r., które wzrosło w porównaniu do 2020 r. o ok. 495 zł. i wyniosło ok. 6200 zł.
W dyskusji poruszony został problem konieczności pozyskiwania nowych pracowników na stanowisko nastawniczego (z ukierunkowaniem do szkolenia na dyżurnego ruchu), a szczególnie na stanowiska utrzymaniowo-naprawcze drogi kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Została także przywołana sprawa podwyżki wynagrodzeń w 2022 r. i jak najszybszego podjęcia rozmów w tej sprawie ze związkami zawodowymi.
W następnej części posiedzenia Rady Zarząd przedstawił wstępne wyniki finansowe za okres styczeń-grudzień 2021 r.
Wynika z nich, że są one korzystniejsze niż planowano. Jest to spowodowane przede wszystkim uzyskaniem wyższych przychodów z udostępniania linii kolejowych, wyższych środków publicznych, wyższych przychodów ze sprzedaży złomu oraz poniesienia niższych kosztów operacyjnych. Wyniki nie są jednak ostateczne, gdyż nie uwzględniają wszystkich zdarzeń, faktur itp.
W miesiącu grudniu ub. r. przychody z udostępniania linii kolejowych są większe niż planowano (większa praca eksploatacyjna). Dotyczy to zarówno przewoźników towarowych (ok. 104% planu) jak i pasażerskich (ok. 102% planu), z czego najwyższy wynik osiągnęły Koleje Mazowieckie (ok. 111% planu).
Wyższe przewozy realizowane w czwartym kwartale 2021 r. przez przewoźników kolejowych pozwalają stwierdzić, że poprawi to ich sytuację finansową oraz zabezpieczy wyższe niż zakładano w planie, przychody dla PLK.
Rada w ramach stałego nadzoru nad działalnością PLK zajmowała się również m.in. następującymi sprawami: informacją Zarządu w sprawie przeniesienia własności składników infrastruktury kolejowej oraz gruntów pod liniami kolejowymi z PKP S.A. (w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – ZCP) do PLK., postępami prac w zakresie realizacji projektu budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych, współpracą ze spółką Centralny Port Komunikacyjny, umową na usługi utrzymania czystości na infrastrukturze zarządzanej przez PLK, wstępnymi wynikami finansowymi spółek zależnych, aktualną sytuacją w LCS w Rzeszowie (awaryjność napędów sterujących rozjazdami firmy Thales), przeglądem uchwał przyjętych przez Zarząd PLK (od ostatniego posiedzenia Rady) oraz aktualnie prowadzonymi czynnościami mającymi na celu przejęcie przez PLK, spółki PKP Telkol.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści