Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 31 Marzec 2022
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe w marcu br. odbyła swoje posiedzenie w trybie stacjonarnym w siedzibie Spółki. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu, który m.in. monitoruje sprawozdawczość finansową, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej PLK oraz audyty wewnętrzne PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 16.02.2022 r.

Zmiany w Regulaminach Rady i Zarządu
Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu PLK. Regulaminy zostały dostosowane do wymogów Instrukcji Kancelaryjnej PLK (Ia-27) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Głównego Archiwum Centrali Spółki (Ia-28) poprzez wprowadzenie m.in. obowiązku dokumentowania posiedzeń Rady i Zarządu w formie elektronicznej oraz stosowania podpisu elektronicznego przy podpisywaniu dokumentów (protokołów, uchwał).

Cele na 2022 r.
Rada Nadzorcza dyskutowała nad ustaleniem propozycji celów dla członków Zarządu na 2022 r. tak aby w formie uchwały przekazać je Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję.
Realizowane metody zarządzania przez cele na stanowiskach kierowniczych w strukturach Spółki dotyczą przede wszystkim Zarządu (Prezesa, Wiceprezesa i poszczególnych członków Zarządu). Rada przyjęła wskaźniki oceny znaczenia dla 13 celów zróżnicowanych pod względem ich przypisania danemu członkowi Zarządu.
Realizacja celów podlega ocenie i ma kluczowy wpływ na poziom wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu.

Plan działalności na 2022 r.
Rada prowadzi stały monitoring wyników ekonomiczno-finansowych w PLK. Jego częścią było przyjęcie informacji Zarządu dotyczących wstępnych wyników Spółki za okres styczeń-luty 2022 r.
Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia Rady było rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie opinii do Planu działalności PLK na 2022 r. Po wnikliwej analizie i dyskusji Plan uzyskał pozytywną opinię i zostanie przekazany do Walnego Zgromadzenia, w celu jego zatwierdzenia.

System ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych
Następną informacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady była comiesięczna informacja o postępie prac w zakresie realizacji projektu budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych.
Głównymi elementami budowanej infrastruktury są obiekty radiokomunikacyjne (fundamenty pod maszty i maszty) oraz światłowodowe kable szlakowe (rurociągi kablowe i kable światłowodowe). Oprócz uzyskania wymaganych zgód i pozwolenia na budowę, a także jej wykonania, niezbędnym jest także uzyskanie dla systemu, zezwoleń na dopuszczenie  do eksploatacji, wydawanych przez UTK oraz uzyskanie certyfikacji wykonywanej przez jednostkę  notyfikowaną (certyfikat WE).
Wykonawcą projektu jest konsorcjum pod przewodnictwem firmy Nokia, która pomimo zatrudnienia wielu podwykonawców, nie realizuje przyjętego wcześniej harmonogramu robót. Realizacja tego projektu jest opóźniona i wiąże się z występowaniem wielu ryzyk, w tym finansowych związanych z terminowym wykorzystaniem środków dedykowanych na ten cel. Rada Nadzorcza oceniła stan realizacji tego projektu jako niezadawalający i wymagający szczególnego nadzoru ze strony Zarządu PLK.

Podwyżka wynagrodzeń
Zarząd omówił możliwości wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki, w terminie wcześniejszym niż lipiec 2022 r. Z analizy wynika, że im wcześniej podwyżka zostanie wdrożona to jej kwota będzie mniejsza. Realnie oceniając, podwyżka w wynagrodzeniu zasadniczym od lipca byłaby wyższa niż od czerwca średnio o ok. 50 zł. na pracownika.
Zarząd i Rada Nadzorcza wyraziły przekonanie o konieczności wdrożenia wzrostu wynagrodzeń. Przedstawiono porównanie wynagrodzeń w PLK z wynagrodzeniami w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw.  
Dużą rolę w dyskusji spełnili przedstawiciele pracowników, którzy mówili o oczekiwaniach załogi, wnosili argumenty przemawiające za wdrożeniem podwyżki (m.in. wysokość inflacji, wzrost wydajności pracy) w największej wysokości na ile jest to możliwe. Na tym przykładzie widać jak dobrze, że załoga PLK ma swoich ludzi w Radzie.

Przejęcie spółki PKP Telkol
Rada zapoznała się ze stanem zaawansowania przejęcia spółki PKP Telkol. Już w 2019 r. PLK wystąpiła do PKP S.A. z ofertą przejęcia tej spółki. Od tego czasu prowadzona była korespondencja a „stosy” pism tworzone były głównie na przełomie 2020 i 2021. PLK zainteresowana jest nabyciem od PKP S.A wszystkich udziałów PKP Teklol, warunkując to zakończeniem badania due-diligence oraz dokonaniem wyceny Spółki (badanie i wycena są w trakcie przeprowadzania).
PLK uzasadnia przejęcie PKP Telkol względami merytorycznymi i potrzebami realizacji zadań. Zwraca również uwagę na potrzebę rozbudowania kompetencji Grupy PLK. Wśród zadań, które Spółka będzie musiała realizować poprzez system zleceń są m.in.: utrzymanie urządzeń SDIP, wykonywanie prac z zakresu srk przy robotach torowych, utrzymanie części elementów systemu GSM-R, utrzymanie kabli światłowodowych, zadania związane z wykonawstwem zadań inwestycyjnych z obszaru telekomunikacji.
Ważnym jest także przejęcie kabli miedzianych, co pozwoli na pełną kontrolę w zakresie możliwości remontów i inwestycji w tej infrastrukturze. Umożliwi to realizację umowy na dzierżawę łączy i dostęp do sieci telekomunikacyjnej.
Niestety jak się okazuje trzyletni okres na sfinalizowanie transakcji pomiędzy PLK i PKP S.A. nie wystarczył. W tym czasie w PKP Telkol trwają zwolnienia pracowników (także tych, którzy mają kompetencje i uprawnienia do wykonywania ww. zadań), trwa wyprzedaż majątku, prowadzone jest drastyczne ograniczenie jej potencjału i możliwości wykonywania zadań, wynikających z umów.
Jak wskazują doniesienia, Zarząd PKP Telkol spowalnia proces, gdyż nie jest zainteresowany jego sprawnym przeprowadzeniem (bo wtedy przestanie być Zarządem). Podobnie zachowuje się właściciel, czyli PKP S.A., a Ministerstwo Aktywów Państwowych, albo nie rozumie w czym rzecz, albo delikatnie określając nie radzi sobie z nadzorem.
Tymczasem drugi wariant przyjętego przez strony harmonogramu czynności, mających na celu przejęcie PKP Telkol wydaje się już mało realny.

Raport o bezpieczeństwie na sieci PLK w 2021 r.
Zarząd podejmuje stałe działania mające poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Ta tematyka została omówiona wraz z zamierzeniami mającymi ochronę uczestników ruchu drogowego oraz pracowników PLK, odpowiedzialnych za obsługę rogatek na przejazdach. Zaprezentowane rozwiązania wymagają zwiększonych nakładów finansowych ze strony Spółki oraz zmian w przepisach, za które odpowiada Ministerstwo Infrastruktury.
Rozwiązanie tego problemu jest najbardziej widoczne na zmodernizowanych liniach kolejowych, gdzie budowa wiaduktów drogowych eliminuje przejazdy kolejowo-drogowe.
W podobnym tonie omawiana była informacja zaprezentowana w formie Raportu o bezpieczeństwie na sieci PLK w 2021 r. Niestety informacja ta została objęta klauzulą „Tajemnica Przedsiębiorcy”.
Ciekawe dlaczego Zarząd Spółki nie chce prezentować informacji, pokazujących jak wiele zarządca infrastruktury kolejowej robi, w celu poprawy bezpieczeństwa na kolei? Pokazują to statystyki o liczbie wypadków, incydentów, ofiar śmiertelnych. Tym bardziej, że większość z nich nie obciąża PLK i jest od nich niezależna.

Malejąca ilość opóźnień
Analiza opóźnień pociągów pasażerskich podczas prowadzenia inwestycji w czwartym kwartale 2021 r. przygotowana przez Zarząd PLK pokazała zmniejszającą się ilość opóźnień z winy PLK, pomimo prowadzonych prac inwestycyjnych. Tematem dyskusji były opóźnienia pociągów pasażerskich i towarowych oraz złożone zagadnienia z tym związane.

Dokapitalizowanie spółek zależnych
Ciekawą lekturę stanowiła informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z podwyższenia kapitałów zakładowych spółek zależnych od PLK.
Środki przekazane na ten cel są przykładem, że obecny Rząd przez ostatnie sześć lat inwestuje największe w historii środki finansowe w kolej. Głównie jest to dokonywane poprzez programy rządowe, dedykowane kolejnictwu ale również poprzez finansowe wsparcie rozwoju zarządcy infrastruktury. Dokapitalizowanie spółek od niego zależnych pokazuje ważną rolę, które mają one do spełnienia, w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej i inwestycji na liniach kolejowych.
Spółki wykorzystują środki finansowe na zadania zakupowe (m.in. maszyny do budowy i utrzymania drogi kolejowej) i inwestycyjne (budowa hal utrzymaniowo-naprawczych) zgodnie z przyjętym planem. Część zadań jest realizowanych, inne mają przygotowywaną dokumentację przetargową, a cała procedura oparta jest o grupy zakupowe (każda z czterech spółek dla jednego asortymentu).
Rozwój spółek zależnych dotyczy także rozszerzenia ich kompetencji w zakresie wykonawstwa, o nowe obszary działalności, głównie w zakresie utrzymania sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Inne tematy
Rada w ramach stałego nadzoru nad działalnością PLK, zajmowała się również m.in. następującymi sprawami: informacją Zarządu w sprawie przeniesienia z PKP S.A. do PLK własności składników infrastruktury kolejowej oraz gruntów pod liniami kolejowymi (w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – ZCP), gospodarką materiałową (kwalifikowanie i magazynowanie materiałów, odpadów, głównie złomu), zakupów IT, zleceniem reprofilacji szyn w torach i rozjazdach, sytuacją w LCS Rzeszów, spowodowaną licznymi usterkami napędów rozjazdów (producent Thales Polska Sp. z o.o.) i podjętymi w tej sprawie działaniami oraz przeglądem uchwał przyjętych przez Zarząd PLK (od ostatniego posiedzenia Rady).


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści