Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 19 Kwiecień 2022
Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., kwietniowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK odbyło się stacjonarnie w siedzibie Spółki, a kilku jej członków uczestniczyło w obradach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w postaci wideokonferencji).
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady, które odbyło się 31 marca 2022 r.

Współpraca z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o.
Zgodnie z dyspozycją Rady, Zarząd przedstawił informacje w sprawie współpracy Spółki z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. (CPK) w zakresie komponentu kolejowego. CPK ma zajmować się m.in. budową nowych linii kolejowych i modernizacją istniejących, które z różnych części Polski, w maksymalnie krótkim czasie, umożliwią sprawny dojazd do projektowanego lotniska. Nowy port lotniczy w centralnej Polsce będzie częścią Centralnego Portu Komunikacyjnego – węzła transportu intermodalnego łączącego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Lokalizacja węzła Centralnego Portu Komunikacyjnego znajduje się w gminie Baranów w odległości około 37 km od centrum Warszawy.
Aby projekt mógł być sprawnie realizowany współpraca obydwu spółek jest niezbędna. Obecnie trwają liczne spotkania, na których omawiany jest bieżący zakres współpracy, prowadzone są prace mające na celu zawarcie tzw. „porozumień wykonawczych” oraz współpraca w ramach tzw. „grup roboczych”. Ich głównym celem jest określenie zakresu koniecznych inwestycji w obrębie „punktów styku” pomiędzy istniejącą a planowaną infrastrukturą.
Współpraca polega m.in. na koordynacji inwestycji w obrębie: Poznańskiego Węzła Komunikacyjnego, Warszawskiego Węzła Kolejowego, działań związanych z budową „szprychy CPK” nr 9 na odcinku Łódź - Wrocław (budowa linii kolejowej nr 85 Łódź - Sieradz i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz – Kępno - Wrocław), działań związanych z budową „szprychy CPK” nr 6 na odcinku Łętownia – Rzeszów, koordynacja inwestycji realizowanych w obrębie Łódzkiego Węzła Kolejowego, budowy „szprychy CPK” nr 1 Płock – Włocławek i nr 5 Trawniki – Bełżec.
Funkcjonowanie informatyki
Rada wysłuchała informacji w sprawie funkcjonowania informatyki w PLK (od stycznia br.) zaprezentowaną w kilku obszernych blokach tematycznych.
W najbardziej nas interesującej domenie kolejowej zaprezentowane zostały informacje na temat systemów: SKRJ (rozbudowanie statystyki analizy pociągów), SEPE2 (opracowano raporty: przyczyny opóźnień w ruchu towarowym, punktualności pociągów towarowych, zmodyfikowano system poprzez zoptymalizowanie wydajności), EDR (wdrożono obsługę działania w warunkach braku połączenia sieciowego na ok. 700 posterunkach ruchu, wprowadzono możliwość pobierania i wyświetlania w EDR instrukcji ruchowych dla dyżurnych ruchu oraz rozpoczęto wdrażanie tej funkcji na posterunkach ruchu), Portal Pasażera (zakup wspólnego biletu), SZE, POS, SILK, JOGI (aport ZCP).
Projekt ustawy wprowadza zmiany
Rada przyjęła informację Zarządu w sprawie przeniesienia własności składników infrastruktury kolejowej oraz gruntów pod liniami kolejowymi z PKP S.A. (w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – ZCP) do PLK.
Obecnie intensywnie pracują zespoły robocze nad zmianami do porozumienia określającego działki, które mają być objęte aportem i ich wycenę. Przekazywane są decyzje uwłaszczeniowe na rzecz PKP S.A. dla działek objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ulik).
Działania administracyjne dotyczą ok. 1900 działek z pośród których część jest objęta dotychczas obowiązującą umową D50. Równocześnie zespół ds. prawnych prowadzi prace polegające na sprawdzaniu wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości, które zostały włączone do projektu ZCP.
Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, która została przyjęta przez Komitet Stały i Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Aktualnie projekt został przesłany przez Ministerstwo Infrastruktury do rozpatrzenia przez komisję prawniczą.
Projekt ustawy wprowadza zmiany dotyczące wnoszenia przez PKP S.A do PLK składników majątku (m.in. działki pod liniami kolejowymi i elementy infrastruktury użytkowane przez PLK) w formie aportu oraz zakres regulowania należności podatkowych przez PKP S.A. (w latach 2022-2026) poprzez zapłatę podatku w drodze przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności akcji PLK.
Projekt ustawy został rozszerzony o zapisy mówiące o wydłużeniu do 2027 r. okresu dokapitalizowania PLK i podwyższenie kapitału zakładowego PLK celem umożliwienia realizacji inwestycji w ramach programu Kolej Plus do 2028 r.
Największym mankamentem obecnie istniejącego stanu prawnego i wieloletnich zaniedbań w regulacji własności gruntów, jest określenie odpowiedzialności za stan nieruchomości i spowolnienie realizacji inwestycji prowadzonych przez PLK oraz odmowa wykonawców stawiania masztów do budowy systemu ERTMS/GSM-R na nieruchomościach, których formalnie nadal właścicielem jest PKP S.A.

Inne tematy
Rada zajmowała się również m.in. następującymi sprawami: przyjęciem informacji z działalności Rady w I kwartale 2022, rozpatrzeniem comiesięcznej informacji Zarządu ws. realizacji projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A., rozpatrzeniem informacji Zarządu w sprawie realizacji wieloletnich planów strategicznych w 2021 r., zmianami do Statutu PLK, kontrolami, zaciąganiem zobowiązań finansowych (umowy z wykonawcami robót inwestycyjnych), realizowaniem projektów wynikających z rządowych, wieloletnich programów inwestycyjnych, przeglądem uchwał przyjętych przez Zarząd PLK (od ostatniego posiedzenia Rady).


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści