Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 22 Czerwiec 2022
Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK odbyło się w siedzibie Spółki.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady, które odbyło się 26 maja 2022 r.
 
Ustawa o PKP w Senacie
Rada przyjęła informację Zarządu w sprawie przeniesienia własności składników infrastruktury kolejowej oraz gruntów pod liniami kolejowymi z PKP S.A. (w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – ZCP) do PLK.
Obecnie nadal pracują zespoły robocze nad zmianami do porozumienia określającego działki, które mają być objęte aportem i ich wyceną. Działania administracyjne dotyczą ok. 1900 działek spośród których część jest objęta dotychczas obowiązującą umową D50. Równocześnie zespół ds. prawnych prowadzi prace polegające na sprawdzaniu wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości, które zostały włączone do projektu ZCP. Prawdopodobnie największym problemem, który pojawi się w najbliższych miesiącach to sposób w jaki będzie wykonywana wycena działek oraz jej wysokość.
Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, która została przyjęta przez Komitet Stały i Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Aktualnie projekt został przesłany do Senatu, co pokazuje, że prace nad przyjęciem ustawy są już na ukończeniu.
Projekt ustawy wprowadza zmiany dotyczące wnoszenia przez PKP S.A do PLK składników majątku (m.in. działki pod liniami kolejowymi i elementy infrastruktury, użytkowane przez PLK) w formie aportu oraz zakres regulowania należności podatkowych przez PKP S.A. (w latach 2022-2026) poprzez zapłatę podatku, w drodze przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa, własności akcji PLK.
Projekt został rozszerzony o zapisy mówiące o wydłużeniu do 2027 r. okresu dokapitalizowania PLK i podwyższenie kapitału zakładowego PLK, celem umożliwienia realizacji inwestycji w ramach programu Kolej Plus do 2028 r.
 
Współpraca z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o.
Zgodnie z dyspozycją Rady, Zarząd przedstawił informacje w sprawie współpracy Spółki z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. (CPK) w zakresie komponentu kolejowego. CPK ma zajmować się m.in. budową nowych linii kolejowych i modernizacją istniejących, które z różnych części Polski, w maksymalnie krótkim czasie, umożliwią sprawny dojazd do projektowanego lotniska. Nowy port lotniczy w centralnej Polsce będzie częścią Centralnego Portu Komunikacyjnego – węzła transportu intermodalnego łączącego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Lokalizacja węzła Centralnego Portu Komunikacyjnego znajduje się w gminie Baranów, w odległości około 37 km od centrum Warszawy.
Aby projekt mógł być sprawnie realizowany współpraca obydwu spółek jest niezbędna. Obecnie trwają liczne spotkania, na których omawiany jest bieżący zakres współpracy, prowadzone są prace mające na celu zawarcie tzw. „porozumień wykonawczych” oraz współpraca w ramach tzw. „grup roboczych”. Ich głównym celem jest określenie zakresu koniecznych inwestycji, w obrębie „punktów styku”, pomiędzy istniejącą a planowaną infrastrukturą.
Współpraca polega m.in. na koordynacji inwestycji w obrębie: linii kolejowej Skawina-Sucha Beskidzka-Chabówka-Zakopane, Poznańskiego Węzła Komunikacyjnego, Warszawskiego Węzła Kolejowego, działań związanych z budową „szprychy CPK” nr 9 na odcinku Łódź - Wrocław (budowa linii kolejowej nr 85 Łódź - Sieradz i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz – Kępno - Wrocław), korytarza transportowego Katowice-granica państwa-Ostrawa, koordynacja inwestycji realizowanych w obrębie Łódzkiego Węzła Kolejowego, budowy „szprychy CPK” nr 1 Płock – Włocławek i nr 5 Trawniki – Bełżec.
 
Inwestycje
Rada Nadzorcza zajmowała się rozpatrzeniem informacji Zarządu, w sprawie realizowanych obecnie inwestycji i programów inwestycyjnych.
Jednym z najważniejszych jest Krajowy Program Kolejowy, który został ustanowiony do 2023 r. Konieczna była jego aktualizacja, w związku planowanym horyzontem czasowym realizacji Krajowego Programu Odbudowy (KPO), który zamyka się wraz z końcem sierpnia 2026 r.
Ze względu na dotychczasowy brak przyjęcia KPO przez Komisję Europejską, lista zadań ze źródeł KPO została określona jako lista rezerwowa. Rozwiązanie to umożliwi PLK wszczęcie procedur przetargowych dla projektów wyszczególnionych na liście, po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Krajowy Program Kolejowy zostanie także uzupełniony w związku z rozstrzygnięciami konkursu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF Transport 2020. Chodzi o uzyskanie dofinansowania dla czterech projektów dokumentacyjnych, realizowanych przez PLK.
Dotychczasowy brak uruchomienia środków finansowych przez Komisję Europejską na kolej, spowodował już 1,5 roczne opóźnienie w realizacji planów inwestycyjnych, unieważnienie wielu przetargów co przy wzrastającej inflacji spowoduje wzrost cen wykonawstwa robót po rozstrzygnięciu nowych przetargów. Dodatkowym problemem oprócz wzrostu kosztów robót jest dostępność do materiałów, która jest coraz mniejsza. To wszystko powoduje wymierne straty dla PLK.
 
Bezpieczniej na przejazdach
Rada Nadzorcza i Zarząd PLK z dużą troską podchodzą do problematyki bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Spółka utrzymuje bezpieczeństwo poprzez m.in. zastosowanie środków technicznych. Mają one chronić pracowników PLK oraz użytkowników dróg przejeżdżających przez przejazdy.
Zarząd podejmuje stałe działania mające poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Zaprezentowane rozwiązania wymagają zwiększonych nakładów finansowych ze strony Spółki oraz zmian w przepisach, za które odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. Spółka wdraża etapami rozwiązania techniczne na przejazdach kategorii A: stosowanie tarcz ostrzegawczych przejazdowych, blokowanie funkcji „otwórz rogatki”, stosowanie systemu wymiany informacji (SWI), stosowanie powiązania systemów przejazdowych.
Rozwiązanie problemu bezpieczeństwa jest najbardziej widoczne na zmodernizowanych liniach kolejowych, gdzie budowa wiaduktów drogowych eliminuje przejazdy kolejowo-drogowe.
 
Inne tematy
Rada zajmowała się również m.in. następującymi sprawami: rozpatrzeniem comiesięcznej informacji Zarządu ws. realizacji projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A., informacją dotyczącą gospodarki złomem (zapobieganie kradzieżą i właściwie organizowane przez zakłady aukcje sprzedaży złomu), przeglądem uchwał przyjętych przez Zarząd PLK (od ostatniego posiedzenia Rady) oraz w „sprawach różnych” aktualnym stanem prac nad przejęciem Spółki PKP Telkol (trwają prace audytora, który przeprowadza badanie due-diligence i wycenę PKP Telkol).


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści