Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 14 Lipiec 2022
Rada Nadzorcza PLK obradowała na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się 14 lipca 2022 r. w siedzibie Spółki. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (22 czerwca 2022 r.).

Zakup Trakcji S.A.
Zarząd PLK poinformował, że 8 lipca 2022 r. podpisał umowę objęcia akcji Trakcja S.A. poprzez co PLK stały się większościowym akcjonariuszem tej firmy. Zawarcie umowy jest istotne dla całej procedury emisji nowych akcji i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego. PLK dokapitalizują Trakcję S.A. kwotą 200 mln zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcji S.A., firma wyemitowała 250 milionów nowych akcji, które PLK objęły za kwotę 200 mln zł.
Zasoby budowlane firmy Trakcja będą wsparciem dla zarządcy infrastruktury zarówno przy pracach utrzymaniowych jak i inwestycyjnych. Trakcja realizuje obecnie wiele projektów zleconych przez PLK, a jej dokapitalizowanie to „koło ratunkowe” dające szansę na ich terminową realizację i nie dopuszczenie do realnych strat PLK.
Trakcja dołączy do grona czterech spółek zależnych od PLK, do którego należą Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o., oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
Od kilkunastu miesięcy PLK czyni starania o przejęcie następnych dwóch spółek infrastrukturalnych: Cargotor Sp. z o.o. (właściciel udziałów PKP Cargo) i PKP Telkol Sp. z o.o (właściciel udziałów PKP).
W Spółce PKP Telkol prowadzone jest obecnie badanie due-diligence i wycena udziałów. Jeszcze w sierpniu albo wrześniu br. ujawnione zostaną wyniki prac doradcy i wtedy zobaczymy jakie będą ostateczne stanowiska i zamierzenia PLK i PKP.

Podwyższenie kapitału
Zarząd PLK poinformował Radę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez Skarb Państwa w postaci obligacji skarbowych wyemitowanych przez Ministerstwo Finansów.
Cała transakcja ma pozwolić na jeszcze większe finansowanie rządowych wieloletnich kolejowych programów inwestycyjnych. Konsekwencją tego będzie także wniosek o przyjęcie podwyższenia kapitału przez Walne Zgromadzenie PLK, a następnie stosowna zmiana Statutu Spółki poprzez aktualizację kapitału zakładowego PLK.
Jednym z beneficjentów finansowego „zasilenia” PLK ma być program Kolej plus. Budżet programu Kolej plus ma wzrosnąć z 5,6 mld zł. do ponad 11 mld zł. Umożliwi to dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację lub budowę nowych linii kolejowych, w tym mijanek czy łącznic kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.

Sejm uchwalił ustawę o PKP
Rada przyjęła informację Zarządu w sprawie przeniesienia własności składników infrastruktury kolejowej oraz gruntów pod liniami kolejowymi z PKP S.A. (w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – ZCP) do PLK.
Obecnie nadal pracują zespoły robocze nad zmianami do porozumienia określającego działki, które mają być objęte aportem i ich wyceną. Działania administracyjne dotyczą ok. 1900 działek spośród których część jest objęta dotychczas obowiązującą umową D50. Równocześnie zespół ds. prawnych prowadzi prace polegające na sprawdzaniu wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości, które zostały włączone do projektu ZCP. Prawdopodobnie największym problemem, który pojawi się w najbliższych miesiącach to sposób w jaki będzie wykonywana wycena działek oraz jej wysokość.
9 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę z dnia 09.06.2022 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji p.p. PKP.
Przyjęta ustawa wprowadza zmiany dotyczące wnoszenia przez PKP S.A do PLK składników majątku (m.in. działki pod liniami kolejowymi i elementy infrastruktury, użytkowane przez PLK) w formie aportu oraz zakres regulowania należności podatkowych przez PKP S.A. (w latach 2022-2026) poprzez zapłatę podatku, w drodze przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa, własności akcji PLK.
Projekt został rozszerzony o zapisy mówiące o wydłużeniu do 2027 r. okresu dokapitalizowania PLK i podwyższenie kapitału zakładowego PLK, celem umożliwienia realizacji inwestycji w ramach programu Kolej Plus do 2028 r.

Wynik finansowy
Rada prowadzi stały monitoring wyników ekonomiczno-finansowych PLK. Zarząd przedstawił i omówił wyniki za okres styczeń-maj 2022 r. Wynika z nich, że są one korzystniejsze niż planowano. Jest to spowodowane przede wszystkim uzyskaniem wyższych przychodów z udostępniania linii kolejowych, z tytułu dzierżawy i reklamy, ze sprzedaży złomu (wyższe ceny uzyskiwane na aukcjach i większa ilość sprzedanego złomu) i wyższych przychodów z działalności finansowej oraz poniesienia niższych kosztów operacyjnych.
Wyższe przychody z udostępniania linii kolejowych wynikają z większej pracy eksploatacyjnej, zrealizowanej przez przewoźników towarowych i pasażerskich. Szczególnie jest to widoczne w ruchu towarowym (ok.110 % do planu). W tym obszarze dotyczy to PKP Cargo S.A. oraz przewoźników prywatnych.

Inne tematy
Rada zajmowała się również m.in. następującymi sprawami: przyjęciem informacji o działalności Rady w II kwartale br., monitorowaniem inwestycji (podpisane umowy, opóźnienia w realizacji projektu), trwającym sporem PLK z PKP w sprawie nierozliczonego złomu (szyny z zdemontowanych linii kolejowych, sprawa w Prokuratorii Generalnej RP), rozpatrzeniem comiesięcznej informacji Zarządu ws. realizacji projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A., funkcjonowaniem informatyki (w II kwartale br.), przeglądem uchwał przyjętych przez Zarząd PLK (od ostatniego posiedzenia Rady).


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści