Zebranie w Zakładzie Maszyn Torowych

Title
Przejdź do treści

Zebranie w Zakładzie Maszyn Torowych

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 11 Luty 2022
W dniach 10 – 11 lutego 2022 r. odbyło się sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w PKP PLK S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie.
Zebranie rozpoczął Mariusz Pilichowski Przewodniczący Komisji Zakładowej, który przywitał wszystkich uczestników w tym zaproszonych gości: Adama Lacha Przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” i Henryka Sikorę Przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK).  
Przewodniczącym zebrania wybrany został Krzysztof Jeliński, protokolantem Jan Brąszkowski, a w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli Maria Marzec, Andrzej Sorsa i Marek Sieczka. Sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej przedstawił Przewodniczący Mariusz Pilichowski a sprawozdanie Zakładowej Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący Krzysztof Jeliński.
Po dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali zaproszeni goście.
Przewodniczący Adam Lach – omówił bieżącą sytuację w Regionie Małopolskim. Odniósł się także do zmniejszającej się liczebności członków związku. Przyczyna – starzy pracownicy przechodzą na emeryturę a młodzi, którzy przychodzą na ich miejsce nie garną się, aby zapisywać się do związku. A wiadomo, że siła i skuteczność związku wynika także z jej liczebności. Organizacja związkowa, z której odchodzą członkowie i nie wstępują nowi traci swoją siłę działania i skuteczność, co przekłada się później na gorszą pozycję negocjacyjną. Skutkiem tego pracownicy mogą stracić korzystne zapisy ZUZP, regulaminu pracy, regulaminu ZFŚS. Organizacja związkowa nie będzie także w stanie wynegocjować podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Smutne to, ale prawdziwe. Dlatego trzeba z młodymi pracownikami rozmawiać i przekonywać, że ich obecność w związku jest niezbędna do tego, żeby z pracodawcą prowadzić partnerskie rozmowy. Przewodniczący Adam Lach jest też członkiem Komisji Krajowej i omówił również działania jakie podejmuje Komisja Krajowa, w szczególności sejmowych pracach nad ustawą o emeryturach stażowych.
Przewodniczący SZIK Henryk Sikora – poinformował o najważniejszych wystąpieniach związku do Zarządu PLK oraz do PIP. Dotyczyły one głównie spraw pracowniczych. Wśród nich było pismo dotyczące respektowania przez dyrektorów zakładów pracy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. o wydawaniu posiłków profilaktycznych, w formie bonów lub talonów żywieniowych oraz konieczności wzrostu ich wartości do kwoty odpowiadającej dzisiejszym realiom cenowym w punktach gastronomicznych. W kolejnym piśmie wystosowany został postulat o wzroście kwoty refundacji za okulary korekcyjne, do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.
Przewodniczący poinformował, że na proponowane przez PLK zmiany w ZUZP, związek przedstawił swoje propozycje zmian do układu zbiorowego, dotyczące: wpisania do tabeli stanowisk w IZ nowych pozycji (główny specjalista, starszy inspektor nadzoru, inspektor nadzoru), wzrostu wysokości  diety przysługującej pracownikowi, z tytułu podróży służbowej, będącemu w stałej delegacji, świadczącemu pracę poza miejscem zamieszkania, we wszystkie dni tygodnia.
Ostatnim pismem, które przesłano do Zarządu było pismo dotyczące wzrostu wynagrodzenia w 2022 r. Zawiera ono przede wszystkim argumentację o konieczności wprowadzenia takiej podwyżki. W dalszej części zebrania goście odpowiadali na liczne pytania delegatów.
W drugim dniu obrad Przewodniczący omówił prace w komisji socjalnej. Natomiast relacje z pracy w komisji BHP przedstawił Paweł Waśniowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.
Do komisji uchwał i wniosków wpłynął jeden projekt stanowiska domagającego się  od Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” szczegółowego wyjaśnienia rozbieżności w informacji dotyczącej odpisu składki członkowskiej, w ustawie o podatku dochodowym oraz o wysokości diety na rok 2022.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści