Zespół ds. inżynierii ruchu

Title
Przejdź do treści

Zespół ds. inżynierii ruchu

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Roman Kowalski · 15 Wrzesień 2022
W dniu 15 września 2022 roku w siedzibie Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się zebranie powołanego przez Radę SZIK Zespołu problemowego do spraw inżynierii ruchu w PLK.
Prowadzący spotkanie przedstawił cele oraz omówił sytuację związaną z bezpieczeństwem ruchu kolejowego na sieci zarządzanej przez PLK w kontekście ostatnio zaistniałych zdarzeń kolejowych, wskazał również kierunki pracy Zespołu, tj.:
- przegląd Instrukcji służbowych z zakresu inżynierii ruchu kolejowego (propozycje zmian);
- opracowanie wytycznych do projektowania i ustalania obszaru funkcjonowania odcinków zdalnego prowadzenia ruchu w zakresie metodyki zatrudnienia;
- zwiększania obowiązków pracownikom zatrudnionym na stanowisku dyżurnego ruchu.
Przewodniczący Zespołu wyartykułował, iż Zespół będzie zajmował się również każdym problemem, który zostanie zgłoszony przez jego członków. Następnie głos w dyskusji zabierali członkowie Zespołu problemowego.

W wyniku dyskusji wypracowano następujące wnioski.
1. Zespół przeanalizował Uchwałę Nr 632/2022 Zarządu PLK z dnia 30 sierpnia 2022 roku wprowadzającą zmianę nr 8 do Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 w kontekście braku wprowadzenia do Uchwały zapisów znajdujących się w Projekcie zmiany nr 8 opublikowanej przez Biuro Eksploatacji i Infrastruktury Pasażerskiej Centrali Spółki w szczególności w kwestii dodania zapisów:
w § 6:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Pracownik posterunku technicznego wywołany środkami łączności zgłaszając się po raz pierwszy po przyjęciu dyżuru, powinien podać nazwę posterunku, stanowisko oraz nazwisko. W tej samej kolejności informacje powinien podać pracownik wywołujący. Dający i otrzymujący środkami łączności polecenie, zawiadomienie, zgłoszenie lub pozwolenie powinni upewnić się, czy rozmawiają z właściwą osobą. Rozmowy powinny być możliwie krótkie, a ich treść nie może nasuwać żadnych wątpliwości”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Nadawanie telefonogramów wymienionych w Dodatku 2 instrukcji Ir-1 (Wykaz telefonogramów zapowiadawczych) odbywa się ściśle wg zasad określonych w § 23 ust. 9.”;
c) w § 23 po ust. 9  dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Jeżeli zapowiadanie pociągów odbywa się z wykorzystaniem sprawnych łączy zapowiadawczych umożliwiających nagrywanie, to nie jest wymagane:
  • podawanie przez dyżurnego ruchu wywołanego na tym łączu nazwy swego posterunku oraz swojego nazwiska,
  • powtarzanie treści telefonogramów poprzedzone słowem „powtarzam”,
  • kończenie rozmowy przy nadawaniu telefonogramów zapowiadawczych słowem „Koniec”.
2. Zespół poddał dyskusji zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacji” projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Ze względu na obszerny zakres materiału, Zespół podjął decyzję, że jego członkowie szczegółowo przeanalizują projekt Rozporządzenia wraz z ewentualnymi uwagami, co przedstawią na kolejnym posiedzeniu Zespołu.
3. Zespół zwrócił również uwagę na możliwość doposażenia stanowiska dyspozytora liniowego w Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w aplikację Elektroniczny Dziennik Ruchu (EDR), powyższe może usprawnić pracę dyspozytora w kwestii informacji o zajętości torów stacyjnych. Na wykresie ruchu pociągów widoczne są dla dyspozytora pociągi w opcji „Stój”, lecz rozwiązanych już nie widać. EDR posiadający elektroniczną wersję kontrolki zajęcia torów wjazdowych R-292 mógłby usprawnić pracę dyspozytorów.

Zespół zarekomendował wystąpienie SZIK pismem do Zarządu Spółki PLK z ww. wnioskami.

W spotkaniu zespołu problemowego wziął także udział Przewodniczący Henryk Sikora, który podziękował zebranym za przybycie i prosił o zajecie się szczególnie problemami poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego w naszej spółce.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści