Wykaz dokumentów - Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Title
Przejdź do treści
Wykaz dokumentów
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W PRZYPADKU ZGŁASZANIA SZKODY
W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel tj.
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., prosi o przesłanie następujących dokumentów, w celu likwidacji szkody (w zależności od rodzaju sprawy, mogą zostać Państwo poproszeni o inne/dodatkowe dokumenty):
 1. wypełniony formularz zgłoszenia szkody,  
 2. kserokopia umowy o pracę sprawcy szkody,
 3. kserokopia zakresu obowiązków pracownika, związanych z w/w umową,
 4. zaświadczenie o wysokości zarobków z tytułu w/w umowy, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających przedmiotową szkodę,
 5. kserokopia uprawnień i szkoleń potwierdzających kwalifikacje sprawcy do wykonywania czynności związanych z przedmiotowym zdarzeniem (tj. kserokopia rejestru egzaminów pracownika oraz upoważnienie do wykonywania czynności na wskazanym stanowisku– dokument/legitymacja ze zdjęciem),
 6. szczegółowa specyfikacja strat poniesionych przez pracodawcę,
 7. szczegółowy opis okoliczności powstania szkody, sporządzony przez sprawcę,
 8. informacja, czy sprawca poczuwa się do odpowiedzialności za przedmiotowe zdarzenie, czy zgadza się z roszczeniem oraz czy ceduje sprawę na swojego ubezpieczyciela,
 9. kserokopia dokumentacji prowadzonej w sprawie przez spółkę grupy PKP S.A., określająca formę zakończenia postępowania w w/w szkodzie tzn. Protokół Ustaleń Końcowych, zwierający m.in. następujące punkty:
 • podpisy członków komisji kolejowej
 • datę sporządzenia
 • zebrany materiał dowodowy (podsumowanie) – punkt zawierający m.in. następujące informacje : opis zdarzenia, uczestnicy zdarzenia, informację czy sprawca zdarzenia był pod wpływem alkoholu,  jaki miał okres wypoczynku przed podjęciem pracy, przebieg akcji ratowniczej, skutki zdarzenia, uszkodzenia i zniszczenia itp.
 • analizę zebranego materiału dowodowego
 • ustalenia komisji kolejowej
 • wnioski zapobiegawcze
 1. kserokopia ugody/nakazu, wzywającego pracownika do poniesienia kosztów związanych ze zdarzeniem – pismo roszczeniowe od pracodawcy,
 2. kserokopia potwierdzenia dokonania potrącenia z wynagrodzenia sprawcy szkody w/w kwoty – jeżeli takie potrącenie miało miejsce lub informacja, czy sprawca zrekompensował szkodę poszkodowanemu (jeśli doszło do rekompensaty, to informacja o jej wysokości oraz prośba o  przedstawienie dokumentu potwierdzającego pokrycie zobowiązania),
 3. podanie numeru konta bankowego, na które należy przekazać należne odszkodowanie – jeżeli jest inne niż wskazane w wezwaniu od pracodawcy,
 4. potwierdzenie opłaty składki za polisę,
 5. kserokopia dowodu osobistego sprawcy.
W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:
Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 56A, 00-695 Warszawa
Maria Brzeska
Tel.: (22) 622-05-42
2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści